ศาสนาจาก A ถึง Z

ที่การค้นหา

นี่คือรายการหน้าทั้งหมดจาก A ถึง Z ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา :

ดู พอร์ทัลศาสนาด้วย สำหรับรายละเอียดเฉพาะ ไปที่: ปรากฏการณ์ ของ ศาสนา

ศาสนาจาก A ถึง Z
รายการ AZ
นี่คือรายการA-to-Z ของ บทความ Wikipedia ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ หากคุณพบบทความที่เป็นของที่นี่แต่ยังไม่อยู่ในรายการนี้คุณสามารถเพิ่มบทความได้ อย่างไรก็ตามไม่ได้มีเจตนาที่จะโพสต์ลิงก์ไปยังบทความที่ขาดหายไปที่นี่

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ z

เอ

อารอน - นมัสการ - อาร์คบิชอป - เทวทูต - อับบา (บิดา) - แอบ บีย์ - อา เบดเนโก - อาเบล - แอบเบส - อาบียาห์ - อาบี อาม - อ บิเกล / อาบีกายิ ล - อาบีฮู - อาบีเมเลค - อาบีนาดับ - อาบี ราม - อาบีชัย - อาบียาธาร์ - อับเนอร์ - อับราฮัม - ศาสนาอับ ราฮัม - อับ ราฮัม - อับซาโลม -เจ้าอาวาส - Ahab - Achan - Ahaz - Ahimelech - Achish - Ahithophel - ศีลแปด - ทางแปด - Acolyte - อดัม - Adams, Don Alden - ยอดของ Adam - Adi-Granth - Ad Limina - Adonia - Advent - Idol - พึ่งเกิดขึ้น - ตามใจ - แอฟริกันฮีบรู - ละทิ้ง ความเชื่อ - Agag- ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า - Ahimsa - Ahmadiyya - Ahasuerus - Ahazia - Ahia - Aholiab - Ajahn Chah - Ajahn Mun - อาจารย์ Sumedho - Alara Kalama - Alevis -อัลลอฮ์- alb -ชาดก- ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด- วิหาร Almudena - แท่นบูชา - Amasa - Amazia - - Amazia - Amick- Amitabha - Amnon - Amon - Ampoule - Amram (บุตรของ Kahath) - Amulet - Anagami - Ananda - Ananda Maitreya - Ananda Marga - Ananda Purnima - Anandamurti, Shrii Shrii - Ananda sutram - Anathapindika - Andreas - Angelology - Angulimala - Animism - Antependium - มานุษยวิทยา - มาร -อนุราธปุระ - อนุรุท ธะ - คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ - คัมภีร์ที่ ไม่มีหลักฐาน - ลัทธิอพอลลินาริส ม์ - อัครสาวก - บรรพบุรุษของ อัครสาวก - พระอรหันต์ - อารารัต - ทฤษฎีการบุกรุก ของชาวอารยัน - อรชุน - หีบพันธสัญญา - หีบพันธสัญญา - หีบของโมเสส - เรือโนอาห์ - อา รภัคสาด - อารอั คศาส - อา รยา มาจอาสเอล อาสาฬหบูชา - อาสนะ- การบำเพ็ญตบะ - Aser - King Asoka - Assaji - โหราศาสตร์ - Ash Wednesday - Ásatrú - Athalia - Atheism - Atisha - Augustine - Aura - Avalokitesvara - Avatar - Avesta - Supper - Ayya Khema - Azarja

บี

บ้าน - บากา พราหมณ์ - บาร์โด - เบเร่ต์ - มหาวิหาร - เบธเลเฮม - เบนาเรส - ภควัทคี ตา - ภควัน - ภักวัน - ภักติ - ภักติโยคะ- แสวงบุญ-ลัทธิบูชารูปเคารพ - การ กลับใจใหม่ - นักบุญอุปถัมภ์ - การ ขลิบ - ภิกษุ - ภิกษุณี - คำสารภาพ - พระคัมภีร์ - พิมพิสาร - จังหวะBinaural- Bindi - Diocese - Bishop - bladek - Bodhgaya - Bodhi - Bodhi tree - Bodhidharma - Bodhisatta/Bodhisattva - Buddha - พุทธ - พุทธศาสนาและการกินเจ - ศาสนาพุทธแบ่งตามประเทศ - ศาสนาพุทธจาก A ถึงZ - จาริกแสวงบุญ - แนวความคิดทางพุทธศาสนา - พระคัมภีร์ - จักรวาลทางพุทธศาสนา -ศัพท์ท้องถิ่น ทางพุทธศาสนา - ศาสนาและการเคลื่อนไหว ทางพุทธศาสนา - วัด พุทธ - ศัพท์ทางพุทธศาสนา (บาลีและสันสกฤต) - หนังสือมอร์มอน - โบ โกมิล - บอน - หมวก - บุโรพุทโธ - อภินิหาร - พรหม - พราหมณ์ - พราหมณ์ - พราหมณ์ - พราหมณ์ มาจ - บริเอท มิลา - ที่มา Q - พุทธทาส - บุร ษะ

Calvin, John - Candomblé - Canon of the Bible - Catechesis - ปุจฉาวิสัชนา - พรหมจรรย์ - Chakra - Changchub Dorje - Hanukkah - บารมี - Hasidic Judaism - Chelid - Chiliasm - Chödrag Gyatso - Chögyam Trungpa - Chöying Dorje - Chrism - ศาสนาคริสต์ - ชุมชน คริสเตียน - คริสต์วิทยาซิโบเรียม -Ciborievelum - Cingel - Circarie - Coenobiet - ศีลมหาสนิท - สภา - คำสารภาพ - Confucius - Confucianism - Conopeum - Consecration - Corporale - Credens - Cruz de la Parra - Czestochowa

d

ดาไลลามะ - Dalmatics - ดาเนียล - ชุมชน คริสเตียน - รูปลอก - Deism - Deanery - Demon - Deshin Shegpa - Deva - Devadatta - การอุทิศตนในพระพุทธศาสนา - ธรรมะ - ธรรมะ - ธรรมะ (พุทธศาสนา) - ธรรมะ (ศาสนาฮินดู) - ธรรมะ (โยคะ) - พลัดถิ่น - มัคนายก - ไดอา เช - ดิกัมบาร์ - ดิวา ลี -ความเชื่อ - หลักคำสอน - Doksaal - Donar - บาปมรรตัย - บัพติศมา - บัพติศมา - บาทหลวง - อาราม Drepung - สามลักษณะ - ตรีเอกานุภาพ - ตรีเอกานุภาพ (ศาสนาฮินดู) - Epiphany - Druidism - Druzism - Dualism - Düdül Dorje - Devil - Satanic verses - Millennium - Dusum Khyenpa - พลวัต- ซ็อกเชน

อี

เวลา สิ้นสุด - Elkesaites - Ellora - Angel - Enlil - Epiphany - Epiclesis - Episcopalian - Epistle - บาปดั้งเดิม - Eschatology - Esotericism - Eucharist - Evangelical - Gospel - Gospel of John - Gospel of Judas - Gospel of Luke - Gospel of Mark - Gospel of แมทธิว -Gospel of Mary Magdalene - Gospel of Thomas - เพลงสวดของ Evangelical - Exarchate - Excommunication - Exegesis

Fa Xian - ฝ่าหลุนกง - พวกฟาริสี - Fatwa - Fa Xian - ปรากฏการณ์ - กามวิตถาร - ลัทธิไสยศาสตร์ - Filokalia - Franz , Frederick William - Fundamentalism

จี

พระพิฆเนศ - คงคา - ครุฑ - พระโคตม พุทธ เจ้า - สวดมนต์ - Gendün Drub - Gendün Gyatso - วิญญาณ - ศรัทธา - ลัทธิ - เกลูก - ความสุข (อารมณ์) - Gemara - เกรซ - ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา - ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ - ประวัติศาสตร์อิสลาม - ไญ ย นิยม - ปราชญ์ - พระเจ้า - เทพธิดา -พระเจ้าในพระพุทธศาสนา - หลักฐานของ พระเจ้า - ตะเกียง พระเจ้า - ความดีและความชั่ว - วันศุกร์ประเสริฐ - ปราชญ์ - ทอง, กำยานและมดยอบ - บทสวด เกรกอเรียน - โบสถ์กรีกออร์โธดอกซ์ - Gyancain Norbu

ฮะ

อุปนิสัย - หะดีษ - ฮัจญ์ - ฮา ลาชา - หนุมาน - ฮาเรดียูดาย - ฮาเร กฤษณะ - อิสลาม - อิสลาม - หนังสือ ศักดิ์สิทธิ์ - ศักดิ์สิทธิ์ - ศักดิ์สิทธิ์ (พุทธศาสนา) - ศักดิ์สิทธิ์ (ศาสนาคริสต์) - พระวิญญาณบริสุทธิ์ - การบูชาหัวใจ อันศักดิ์สิทธิ์ - น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ - แม่มด - นรก - สวรรค์ - วันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ - Henotheism - Henschel, Milton George- Hermes Trismegistus - Herod Agrippa I - Herod Agrippa II - ปรโลก - ฮินดู - ฮิจเราะห์ - Hinayana - มหาปุโรหิต - มหาปุโรหิต (สะมาเรีย) - โฮลี - บาปมหันต์ - เทศน์ - แท่นบูชา สูง - เจ้าภาพ - Hsing Yun - Hubal - มนุษยนิยม - การแต่งงาน

ฉัน

บูชาไอคอน - อิหม่าม - อมตะ - Inanna - ชาติ - INRI - Ishta Deva - Ishvara - ISKCON - อิสลาม - Isma'iliten - อิสราเอล - Itihasa

เจ

Jack Kornfield - เจมส์ - เชน - Jampäl Gyatso - Jansenism - พระยะโฮ วา - พยานพระยะโฮวา - เยเรมีย์ - เยรูซาเล็ม - อิสยาห์ - พระเยซู - Jhāna - ญิฮาด - Jñānaโยคะ - ยูดาย - Jokhang - ยมคิ ปปูร์ - โยนาห์ - โยสิยาห์ - โยเซฟ - โยชูวา - ศาสนายิว - ยูดาห์ -Judas the Epistle - Judas the Galilean - Judas Iscariot - Judas Maccabeus - Judas Thaddeus - Judas (Hasmoneans) - ดาวพฤหัสบดี

k

คับบาลาห์ - Karma - Kagyü - Kalachakra - Kálii - Kalu Rinpoche - Kandy - Chapel - Chaplain - Philip Kapleau - พระคาร์ดินัล - พระคาร์ดินัลคุณธรรม - กรรม - Kagyü - Karma Pakshi - กรรมโยคะ - Karmapa - วรรณะ - Cathar - วิหาร - Kathina - Chasuble - ถ้วย -Chaliceware - Chalice Clapper - Chalice Velum - Kälsang Gyatso - Church - Consistory - Doctor of the Church - Church Organ - Father of the Church - Christmas - นอกรีต - Kevelaer - Khakyab Dorje - Khandhas - Khädrub Gyatso - King , Dr. Martin Luther - Kiirtan - อาราม - นักบวช - คนอร์, Nathan Homer - Koan (Zen) -Kingdom of God - Choir - Choral Prayer - Choir Shirt - Choir Cap - Quran - Kovel - Cosmos - Krishna - Krishnamurti , Jiddu -พงศาวดารของพระพุทธศาสนา- Cross - Way of the Cross - Kshattriya - Kundalini Yoga

l

การพิพากษาครั้งสุดท้าย - ละติน - อาจารย์ - ฆราวาส - บราเดอร์ - นักบวช - ชีวิต - ร่างกาย - วงล้อ แห่งชีวิต - ร่างกายของพระคริสต์ - รายชื่อศาสนา - พิธีสวด - สี ของพิธีกรรม - เรือพิธีกรรม - Lobsang Chökyi Gyaltsen - Lobsang Trinley Chökyi Gyaltsen - Longchenpa - ดอกบัว - ลูร์ดงาวัง ลอบซัง กยัตโซ -ลุมพินี - ลุงต็อก กยัต โซ - ลู นูลา - ลูเธอร์, มาร์ติน -

เทพจันทรา - กำเนิดพรหมจารี - มาฆบูชา - เวทมนตร์ - มหาภารตะ - มหาพรหม - มหา กาลา - มหากาฬ - มหากัสสปะ - มหาโมคคัลลานะ - พระพุทธศาสนามหายาน - มหามุทรา - มาดี - มหิน ดา - มัณ ฑะ - แมนดาลา - มา นิชา - มันตรา - โยคะมันตรา - มารีย์ - อัสสัมชัญ ของมารีย์ - มรณสักขี -Masorti Judaism - Maitreya - Maya - Medina - การ ทำสมาธิ - การทำสมาธิเกี่ยวกับความตาย - Medjugorje - Mecca - Meshach - Messiah - Metropolitan - Metta - การทำสมาธิ Metta - ทางสาย กลาง - Mikyö Dorje - Milarepa - Mimamsa - สติ - Mass - Mishnah - Chalice - Mission - การออกแบบแฟชั่น- ยูดายออร์โธดอกซ์สมัยใหม่ - Murti - Mohammed - Moksha - Monica (นักบุญ) - Monism - Monk - Monarchianism - Monophysitism - Monolatrism - Monotheism - Monstrance - Montanism - อาหารมอร์มอน - มัสยิด - มุสลิม - โมเสส - เวทย์มนต์ - เวทย์มนต์ - Mitre - ตำนาน

นู๋

นาค - นาค เสนา - นโร ปะ - ธรรมชาติ - สะดือจ้อง - Nestorianism - ยุค ใหม่ - การ แปลพระคัมภีร์ ใหม่ - ขบวนการศาสนา ใหม่ - พันธสัญญาใหม่ - นิพพาน - นิยะมะ - นุ่น - นอร์เบิร์ต - Nu-Causality - นันซิโอ - Nyanasamvara สุวัฒนะ - Nyaya - Nyingma

อู๋

ไสยเวท - โอดิน - ลัทธินอก ศาสนา - Om - Unction - Om mani padme hum - แพร่ภาพการดูแล อภิบาล - ปฏิสนธินิรมล - ภัณฑารักษ์ - พวก นอกรีต - โบสถ์ ตะวันออก - โบสถ์ออร์โธดอกซ์ตะวันออก - โบสถ์คาทอลิกตะวันออก - การ เปิดเผย - หัวหน้าแรบไบ - คัดค้านการเคลื่อนไหวและนิกายทางศาสนาใหม่ - การฟื้นคืนชีพ - Organization Hindu Media (OHM) - Orgyen Trinley Dorje -ออร์ทอดอกซ์แบบตะวันออก - ศาสนายิว ดั้งเดิม - ออร์โธดอกซ์ - Osho (Rajneesh) - ผู้เชื่อ เก่า - พันธสัญญาเดิม

พี

วันเสาร์อีสเตอร์ - Padmasambhava - นอกศาสนา - เจดีย์ - บาลี - Pali Canon - Palla - Palm Sunday - pänchen lama - Panentheism - Pantheism - สวรรค์ - Parama Purusha - Parament - Paramita - Parinibbana - Parish - Parish Vicar - อีสเตอร์ - Pastafarianise - บาทหลวง - บาทหลวง -Pateen - Pater - Patimokkha - Patriarch - นักบุญอุปถัมภ์ - Paulicians - Pope - Pope John Paul II - Pema Chödrön - ปัสกา - Pha Bang - Pietism - Pileolus - Pentecost - Plebaan - Purim - Polonnaruwa - Polytheism - Pontificalia - Pope - Potala - Pranayama - ประติกร- พรหมลิขิต - พระธรรมเทศนา - พระสังฆราช - พระสังฆราช - นักบวช - ไพรเมต - เจ้าชายบิชอป - ก่อน - คำทำนาย - Pseudepigraph - การทำให้บริสุทธิ์ - Puritanism - Pyxis

คิว

อัลกออิดะห์ - กิบลัต -

R

รับบี - Rabbinic วรรณกรรม - Rahula - ราชาโยคะ - พระราม - รอมฎอน - รามายณะ - Rangjung Dorje - Rangjung Rigpey Dorje - Rastafarianism - การปฏิรูป - เรกิ - การ กลับชาติมาเกิด - ศาสนา - มนุษยนิยมทางศาสนา - Relic - Ricard, Matthieu - Rig-Veda - ขบวนการริเม - Rite (ศาสนา) - โรเช่ -รอลปีย์ ดอร์เจ - โรม - ศาสนาโรมัน - โรซิครู เชีย น - รัสเซลล์, ชาร์ลส์ เทซ - รัทเทอร์ฟอร์ด, โจเซฟ แฟรงคลิน

วันสะบาโต - ซาเบลเลียน - ศีลระลึก - คริสต์ศาสนิกชน - ศีลระลึก - ศีลระลึก - สัทราช - สันเตรีอา - ศากทาคามี- ศากยะ - ศักยะตรีซิน-สลา - ละหมาด-สมาธิ(พุทธศาสนา ) - สมาธิ ( โยคะ) - สั มค ยา - สัสรณะ - สมณะทั ย - นาซานติอาโก เด กอมโปสเตลา- สารีบุตร - สารนาถ - ซาตาน - ลัทธิซาตาน - สัตยาสายบาบา - เซนต์จู๊ด - การสร้าง - ชโรเดอร์, อัลเบิร์ตดี. - ไซเอนโทโลจี - ฆราวาส - นิกาย - Servatius - Shabdrung - Shaivism - Shaktism - Shamarpa - Shaolin - Shariah - Sheng-yen - ศาสนาชินโต - พระอิศวร - ชรุติ -Shudra - Shunryu Suzuki - ศาสนาซิกข์ - Simchat Torah - Sita - Shaman - Shamanism - Shavuot - Shema - Shiism - Emerald Table - Smartism - Sufi - ผู้นับถือมุสลิม - Sukkot - Sunna - Surah - Sönam Gyatso - Songtsen Gampo - Sotapanna - Spiritism - Soteriology -มนุษยนิยมทางจิตวิญญาณ - Srimad bhagavatam - Steiner, Rudolf - Stupa - Stola - Stolp, Hans - การลงโทษ - Sugar Feast - Sunyata - Superplie - Suttapitaka - Symbol - Synagogue - Syncretism - Synod

t

พลับพลา - Tabor - Taizé - Talmud - Tanchelm - Tantric Yoga - เต๋า - Tao Te Ching - เต๋า - Taraka Brahma - Tarot - Tashilhunpo - Temedad - วัด - Temple Mount - Tanakh - Tengrim - Tenzin Gyatso - ประเพณีป่าไม้ ไทย - เทวนิยม - Thekchok Dorje - เธเล มา - ธีโอดิซี- Theophany - เทววิทยา - Theosophy - พุทธศาสนาเถรวาท - แสวงบุญเถรวาท - Thich Nhat Hanh - Thomas a Kempis - Thomism Thongwa Dönden - Thor - Torah - Thubten Chökyi Nyima - Thubten Gyatso - Tiara - พุทธศาสนาใน ทิเบต - พุทธ ศาสนาในทิเบต - หนังสือธูปทิเบต - สิบ บัญญัติ - สิบโซ่ -ศีลสิบ - สิบคำ - Tilopa - Tintinnabulum - Toga - Totem - Totemism - ประเพณี - ​​Trance - การทำสมาธิล่วงพ้น - วิชชา - Transubstantiation - ตรีมูรติ - Trinley Gyatso - Trinley Thaye Dorje - Trisong Detsen - Tsangyang Gyatso - Tsedaka - GyatsoltTuriya - สอง ธรรมชาติ

คุณ

การเลือกตั้ง - Ultramontanism - Unitarianism - Universalism - Upanishads - Uposatha

วี

ไฟชำระ - Vaisheshika - Vaishnavism - Vaishya - พระพุทธศาสนาวัชรยาน - Vassa - การ ถือศีลอด - วาติกัน - Vedanta - Vedas - การ สาปแช่ง - คริสตจักรแห่งความ สามัคคี - การ ให้อภัย - การ ตรัสรู้ (พุทธศาสนา) - การไถ่ถอน - การชดใช้ - Vesakha Puja - ความจริงอันสูงส่งสี่ประการ - ศีลอันประเสริฐสี่ ประการ -รัฐห้า khandhas- พระ วินัย - วิปัสสนา - การทำสมาธิวิปัสสนา-พระวิษณุ - การอุทิศตน - อิสลามพื้นบ้าน - การยืนยัน - Vodou - มิตรของศาสนาพุทธตะวันตก - อิสระทางความคิด - โรงเรียนพุทธยุคแรก - เคร่งศาสนา

W

วะฮา บี - วังชุกดอร์เจ - วัด - วัดศรีสะเกษ - วัดพนม - การเกิดใหม่ - ศาสนาโลก - พุทธศาสนา ตะวันตก - ลัทธิพุทธตะวันตก - นิกาย - ธูป - Wodan - ปาฏิหาริย์ - Maundy Thursday - Winti

X

ซวนจาง

Y

Yantra (โยคะ) - Yeshe Dorje - Yin Yang - YMCA - โยคะ - โยคะไดเอ - Yönten Gyatso - Youth for Christ

z

ซะกา ต - บุปผชาติ - ซาราธุส ตรา - ซาเซ็น - ผู้คลั่งไคล้ - พุทธศาสนานิกายเซน - ภารกิจ - ภารกิจเกี่ยวกับซุมบา - พลังเหนือธรรมชาติทั้งหก - สัมผัสทั้ง หก - ซุส - อาหารมิชชั่นวันที่เจ็ด - คุณธรรมเจ็ดประการ - การ เจิมคน ป่วย - วิญญาณ - แท่นบูชาด้านข้าง - เจดีย์เงิน (พนม) Penh) - Zoaaf - Zohar - บาป (ศาสนาคริสต์) - บาป (ศาสนา)- ฤดูใบไม้ร่วง - น้ำท่วม - Zoroastrianism - Zouave - พุทธศาสนาในดินแดนบริสุทธิ์ - Sister